Organisatie

Het bestuur 

Het bestuur van de stichting bestaat uit mensen met een migratieachtergrond. Mensen die ooit zelf hebben ervaren hoe ingewikkeld het is om in een ander land, met een andere taal en een andere cultuur, een bestaan op te bouwen. 

De voorzitter en penningmeester van de stichting Company of Friends is Adnan Ibrahimovič. Adnan begon na zijn vlucht uit Bosnië een carrière als profvoetballer. Daardoor was hij in staat zijn familie uit de oorlog naar Nederland te halen. Door een blessure stopte zijn voetbalcarrière helaas abrupt, maar met veel studie en doorzettingsvermogen ronde hij zijn masteropleiding in Financial Decision Making af en doceert hij nu dit vak op de Hogeschool van Rotterdam. 

De eerste secretaris van het bestuur,  July Olij, heeft Cultuur, Organisatie en Management gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam en heeft ruime ervaring met het werken met irreguliere migranten, vreemdelingenbeleid en het verbeteren van werkprocessen. Deze ervaring zet zij ook in voor Company of Friends. 

De tweede secretaris van het bestuur,  Rudolf Oosterbaan.  Geboren en getogen in Amsterdam, maar met Braziliaanse achtergrond. Rudolf is een polyglot die al meer dan 15 jaar in de ICT-branche werkt.

Gegevens van de Stichting 

Administratieve gegevens 

De naam van de stichting is:  Company of Friends 

De stichting is opgericht op:  10 september 2018, te Amsterdam 

KvK nummer:  72559292 

RSIN/fiscaal(identificatie)nummer:  859152765 

Bankrekening:  NL09 INGB 0008 7258 81 

ANBI status ja/nee: ja, sinds 14 april 2020 

 
Contact: 
info@companyoffriends.nl
Hartveldseweg 34B 
1111 BG Diemen 

Functies van Bestuurders 

Voorzitter:  Adnan Ibrahimovič 

Eerste secretaris:   July Olij 

Penningmeester:   Adnan Ibrahimovič 

Tweede secretaris: Rudolf Oosterbaan 

Doelstellingen 

De stichting heeft – met uitsluiting van winstoogmerk – ten doel:  

1. migranten te begeleiden bij hun terugkeer of doormigratie;  

2. migranten inzicht te laten verkrijgen in hun juridische, maatschappelijke en persoonlijke positie in Nederland en Europa; 

3. migranten te ondersteunen bij hun re-integratie in hun land van herkomst;  

4. het geven van informatie, voorlichting en advies aan zowel migranten als aan particuliere, publieke en semipublieke organisaties. 

Beloningsbeleid 

De bestuurders zetten zich vrijwillig en onbezoldigd in voor de Stichting Company of Friends. De werkzaamheden verricht door het bureau van Company of Friends worden alleen dan vergoed wanneer er hiervoor een (project) subsidie beschikbaar is. De hoogte van de beloning volgt de reglementen en voorwaarden van de subsidieverstrekker. 

Financiële verantwoording 

Jaarrekening 2020 

Algemeen 

Oprichting 

De Stichting Company of Friends is te Amsterdam opgericht op 10 september 2018 en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 72559292.  

Doelstelling 

De stichting heeft – met uitsluiting van winstoogmerk – ten doel:  

1. migranten te begeleiden bij hun terugkeer of doormigratie;  

2. migranten inzicht te laten verkrijgen in hun juridische, maatschappelijke en persoonlijke positie in Nederland en Europa; 

3. migranten te ondersteunen bij hun re-integratie in hun land van herkomst;  

4. het geven van informatie, voorlichting en advies aan zowel migranten als aan particuliere, publieke en semipublieke organisaties. 

Directie 

Directie van het bureau wordt gevoerd door Joquebede Mesquita Siqueira.

Activa Per 31-12-2020Per 31-12-2019
Vaste activa 
Materiële vaste activa
Immateriële vaste activa
Liquide middelen€ 1.265,85€ 533,85 
Passiva 
Eigen vermogen
Overige reserves
Schulden 
Langlopende schulden€18.236,74€21.411,74 
Kasstroom debet credit
debet 
Portokosten
Bankkosten
Gemeentelijke bijdragen
Donaties
Aflossing leningen
Bijdragen aan cliënten
Saudade
Reset
Christmas in a Shoebox


€ 3.150,00
€ 250,00

€ 263,30
€ 1.000,00
€ 1.442,00
€ 890,00
€ 6.995,30
€ 10,92
€ 121,05


€ 3.175,00 
€ 370,33 

€ 1.796,00
€ 790,00
€ 6.263,30 

Project Reset 

Op 1 oktober 2019 heeft Stichting Company of Friends op verzoek van de Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid een project ingediend voor een projectsubsidie van €150.000,-. Deze aanvraag is afgewezen op 13 november 2019 omdat DT&V verwacht dat wij de doelstellingen niet kunnen halen en ook de financiële draagkracht missen.

Wij zijn het hier niet mee eens, we hebben uitgebreide contacten. Bovendien hebben de we de aanvraag gedaan in overleg met het Ministerie, juist om dit soort beslissingen te voorkomen. Ook heeft Accompanied zich voor €20.000 garant gesteld om dit project uit te kunnen voeren. Tegen deze beslissing teken wij daarom op 12 december 2019 bezwaar aan, in de verwachting dat dit een administratieve fout is van DT&V.

De hoorzitting is op 20 januari 2020 een hoorzitting en de sfeer is onaangenaam. Wij mogen geen vragen stellen, dat mag alleen DT&V. De bezwaarcommissie heeft wettelijk zes weken de tijd om een beslissing te nemen, maar mag dat met nog eens zes weken verlengen. Dat doen zij ook. De nieuwe uiterste beslisdatum is 16 maart 2020.

DT&V stopt echter de communicatie eenzijdig en ook weigert deze afdeling van het Ministerie van Justitie en Veiligheid om na 12 weken, na de uiterste beslistermijn, een beslissing te nemen. Zelfs ons verzoek om een verslag van de zitting bij de bezwaarcommissie, wordt genegeerd.

Wij volgen het geijkte pad tegen ambtelijke willekeur en volgen de regels. Wij tekenen daarom bezwaar aan tegen de gang van zaken bij de Ombudsman. Echter, ook de Ombudsman krijgt geen uitspraak te horen en wordt afgewimpeld.

Daarop dienen wij op 27 april 2020 een “Formulier dwangsom bij niet tijdig beslissen” in. Ook hierop wordt door DT&V niet gereageerd. De dwangsom wordt niet betaald, wij worden volledig genegeerd.

Een laatste optie is beroep aantekenen bij de rechtbank. Dat doen we dus. Dat werkt een beetje, de dwangsom wordt nu snel betaald en er wordt beloofd dat er een besluit wordt genomen. Niet verrassend is het besluit negatief. We besluiten het beroep voort te zetten. Dit is een lang en uitzichtloos traject waarvan een uitspraak pas ver na de bedoelde projectperiode zal vallen.  Er is eind 2021 nog geen zicht op een voortgang in de beroepsprocedure.